Filozofická Fakulta

Petr Zemánek

 

Zaměření

 • semitská jazykověda
 • arabština
 • korpusová lingvistika
 • ugaritština

Základní údaje

 • (narozen 1961 v Ostravě)
 • 1980-1985: studium arabistiky a orientalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1985 - dosud: zaměstnán na UK FF Praha
 • 1986-1987: vojenská prezenční služba
 • 1986: složení rigorózní zkoušky a získání titulu PhDr.
 • 1988: odborný asistent katedry věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty UK Praha
 • 1988: zahájení vědecké aspirantury (aspirantura pracovníků vědeckých pracovišť)
 • 1991: kandidát filologických věd (disertace na téma Korelace emfáze v arabštině)
 • 1994: zástupce ředitele Ústavu starého Předního východu UK FF
 • 1996-2000: člen (v letech 1998-2000 místopředseda) Akademického senátu UK FF
 • 1998: jmenován docentem arabské a semitské lingvistiky
 • 2000 - dosud: zástupce UK FF v Radě vysokých škol
 • 2000- dosud: ředitel Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy UK FF

Řešitel vědeckých grantů

 • 1996-1998: Scripta Electronica (Grantová agentura UK Praha),
 • 1997-1999: Thesaurus Linguae Arabicae (Grantová agentura ČR),
 • 2000: Grammatica Electronica (Fond rozvoje vysokých škol),
 • 2001-: Arabsko-český slovník (Grantová agentura ČR).

Výuka

Výuka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze: (souvislá výuka - přednášky, semináře a cvičení - od roku 1987). Tematické okruhy přednášené problematiky:
 • semitská srovnávací jazykověda (úvody, přehledy semitských jazyků. semitská fonologie a morfologie, speciální přednášky k vybraným jazykovědným tématům);
 • arabistika (zejména gramatika a teoretická gramatika, lingvistické semináře, arabská dialektologie, vývoj arabštiny);
 • ugaritština (gramatika, četba ugaritských textů).
Výuka na Department of Middle Eastern Languages and Cultures, Bergen University, Norsko:
 • Introduction to Egyptian Dialect and Arabic Dialectology (LS 1994/1995);
 • Introduction to Egyptian Dialect and Arabic Dialectology (ZS 1995/1996).
Další pedagogické aktivity (na Filozofické fakultě UK):
 • vedoucí a oponent (diplomních) magisterských prací;
 • člen komisí pro státní závěrečné zkoušky;
 • člen oborové rady doktorandského oboru filologie Asie;
 • školitel doktorandů;
 • člen komisí pro obhajoby rogirózních prací, oponent doktorských disertačních prací, apod.

Další vědecké aktivity

1. Účast na konferencích
 • International Colloquium on African Languages and Linguistics, Leiden (1990, 1991, 1992)
 • International Conference on Chadic and Hamito-Semitic Linguistics, Frankfurt a.M. (1991)
 • International Conference on the Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics (Praha 1993, Dresden 1994, Wien 1995, Frankfurt a.M. 1997, Praha 1998)
 • International Conference on Asian and North African Studies, Budapest 1997
 • 28th Conference of the Union des Arabisants et Islamisants, Halle 1998.
 • Spolupořadatel tří mezinárodních vědeckých konferencí - Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics, Praha 1993, Rencontre assyriologique internationale, Praha 1996, Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics, Praha 1998.
2. Přednášky v zahraničí
 • "The Derived Verbal Stems in the North African Dialects of Arabic", Afrikanistische Institut der Universität Bayreuth, 1991
 • "CLARA: the electronic corpus of Arabic", Seminar für Semitistik und Arabistik der Freie Universität Berlin, 2000
3. Členství v redakčních radách
 • 1995-dosud: General Editor (spolu s J.N. Bellem) elektronického časopisu Journal of Arabic and Islamic Studies (vyd. Bergen University)
 • 1997-dosud: člen redakční rady časopisu Archiv Orientální (vyd. Oriental Institute, ASCR)
4. Vedení projektů
 • Vedoucí projektu CLARA (Corpus Linguae Arabicae): elektronický korpus arabštiny, v současnosti v rozsahu 43 milionů slov.

Bibliografie

Monografie a edice vědeckých sborníků
 1. Ugaritischer Wortformenindex. Hamburg (: Buske Verlag) 1995 (Lexicographia Orientalis Bd. 4), XII, 294 s. [ISBN 3-87548-119-4]
 2. The Origins of Pharyngealization in Semitic. Enigma Corporation, Praha 1996, 86 s. [ISBN 80-9010704-3-9]
 3. (editor) Studies in Near Eastern Languages and Literatures. Memorial Volume for Karel Petráček. Supplement Archív Orientální, Praha 1996, 664 s. [ISBN 80-85425-23-8]
Vědecké práce:
 1. The Incompatibility of Emphatics in Semitic. In: Issues in Arabic Morphology: Empirical and Theoretical Perspectives, ed. by A. Chekayri and Georges Bohas, Fes (Maroko) 1998, ss. 55-70.
 2. On the Role of q in Arabic. Archív Orientální 65, 1997, ss. 143-158.
 3. The Encoding of Non-Latin Scripts under MS-DOS. In: A. Ubaydli, ed.: Proceedings of the 4th International Conference and Exhibition on Multilingual Computing. Cambridge: Centre for Middle Eastern Studies, University of Cambridge 1994, ss. 9.5.1.-9.5.8.
 4. A propos de la pharyngalisation et de la glottalisation en arabe. Archiv Orientální 2, 58, 1990, ss. 125-134.
 5. The Role of the Doublets in the Diachronic Study of Languages. The Case of Arabic. Studia Orientalia Pragensia XVII, Praha 1988, ss. 140-156.

Aktuality

There are no new announcements.