Filozofická Fakulta

Petr Vavroušek

Zaměření

 • indoevropská srovnávací jazykověda
 • indoíránská srovnávací jazykověda
 • chetitština
 • avesta
 • stará perština
 • védský jazyk
 • sanskrt

Základní údaje

 • 1949: narozen v Praze
 • 1967-1972: studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory indologie a klínopis
 • 1972: asistent katedry věd o zemích Asie a Afriky FF UK
 • 1973: titul PhDr: rigorózní práce „Purúravas a Urvaśí. Studie o mýtu“
 • 1974-1978: interní vědecký aspirant na katedře věd o zemích Asie a Afriky
 • 1978: odborný asistent
 • 1979: tříměsíční studijní pobyt na Sektion Asienwissenschaften der Humboldt Universität Berlin
 • 1982: kandidát filologických věd: disertační práce „Chetitská pronominální adverbia“
 • 1981-1982: pětiměsíční studijní pobyt na Institut für Sprachwissenschaft (Wien)
 • 1988: jmenován docentem klínopisu
 • 1991-1994: proděkan Filozofické fakulty UK pro rozvoj
 • 1991-2003: člen vědecké rady Filozofické fakulty UK
 • 1992: člen mezinárodního vědeckého projektu TITUS [Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien] (Frankfurt a.M.)
 • 1994-2000: ředitel Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy
 • 1999-2004: člen vědecké rady Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni
 • 2000-2003: proděkan Filozofické fakulty UK pro ekonomiku a rozvoj
 • 2012: odchází do důchodu

Vědecké aktivity

Vědecké granty

 • 1993-1995: Zpracování a analýza staroorientálních textů v počítači (Grantová agentura UK Praha)
 • 1994-1997: Thesaurus Linguarum Antiquarum (Grantová agentura České republiky)
 • 1994: Ex Oriente lux (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 1996-1998: Digitalizace klínopisných tabulek (Grantová agentura UK Praha)
 • 1999: Studie k chetitské gramatice (Grantová agentura UK Praha)
 • 1999: Vademekum klínopisem (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 1994-1996: Jazyky a kultury starého Předního východu (Grantová agentura České republiky, spoluřešitel; hlavní řešitel Orientální ústav AV ČR)
 • 1999-2003: Oriens electronicus - součást výzkumného záměru MŠMT (Český národní korpus, řešitel prof. František Čermák)
 • 2005-2011: Indoevropské dědictví v češtině - součást výzkumného záměru MŠMT (Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, řešitel doc. Zdeněk Starý)

Další vědecké projekty (výběr)

 • 1994-1995: participant na projektu počítačového zpracování české Bible (Biblia Sacra CD ROM, verze 1.0 a 1.8)
 • 1994: hypertextové elektronické aplikace – Anittův text; Nápis krále Dareia v Bísutúnu ad.
 • V rámci mezinárodního projektu TITUS koordinátor zpracování počítačové databáze chetitských textů v přepise (spolu s C.H. Melchertem, universita v Chapel Hill). V tomto projektu autor zpracoval další textové korpusy (staroperské texty, chótánskou knihu Zambastovu, vybrané středoperské texty, text Dalimilovy kroniky ad.)
 • 2002: (s Neou Novákovou) Výkopové deníky Bedřicha Hrozného.

Pořádání vědeckých konferencí

 • 1986: Šulmu - mezinárodní konference socialistických zemí o starověkém Předním východě a Malé Asii, Praha (spolupořadatel)
 • 1993: II. mezinárodní vědecká konference "Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics, Praha
 • 1996: 43e Rencontre Assyriologique Internationale, Praha (spolu s Orientálním ústavem AV ČR)
 • 1998: VII. mezinárodní vědecká konference "Use of Computers in Historical and Comparative Linguistics, Praha
 • 2007: Electronic Corpora of Ancient Languages, Praha (spolupořadatel).

Členství v mezinárodních organizacích

 • od 1976: člen Societas Linguistica Europea
 • od 1992: člen vědeckého sdružení TITUS, Frankfurt a.M.

Výuka

Výuka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1972-2010):

 • filologie starověkého Předního východu (zej. chetitština), starověkého Íránu (zej. avesta, stará perština) a starověké Indie (zej. védský jazyk)
 • indoevropská a indoíránská jazykověda
 • metody a postupy rekonstrukce indoevropského prajazyka

Výuka a přednášky v zahraničí (výběr):

 • 1987/1988 (letní semestr) hostující docent, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien
 • 1988: přednáška „Bemerkungen zur Morphologie der Hethitischen Pronominaladverbien“ pro Wiener Sprachgesellschaft
 • 1994/1995 (zimní semestr) hostující docent, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien
 • 1995/1996 (zimní semestr) hostující docent, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien
 • 1996/1997 (zimní semestr) hostující docent, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien
 • 1996/1997 (letní semestr) hostující docent, Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien
 • 1996: čtrnáctidenní přednáškový pobyt na Institut für Indogermanistik, Universität Frankfurt a.M.
 • 1998: čtrnáctidenní přednáškový pobyt na Institut für Indogermanistik, Universität Frankfurt a.M.
 • 1999: přednáška o digitalizaci klínopisných tabulek, Technische Universität Dresden

Další pedagogické aktivity

 • vedoucí a oponent (diplomních) magisterských prací
 • vedoucí a oponent doktorských disertačních prací
 • vedoucí a oponent habilitačních prací
 • člen oborových rad (Jazyky Asie a Afriky, Obecná lingvistika)
 • člen komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací ve vědním oboru obecná jazykověda a indoevropská srovnávací jazykověda
 • člen komisí pro profesorská řízení ve vědním oboru indoevropská srovnávací jazykověda
 • člen komise pro výběrové řízení na obsazení profesorského místa „Indogermanische Sprachwissenschaft“, Universität Wien, 2002

Bibliografie

Monografie
 1. Petr Vavroušek, Rekonstrukce? Rekonstrukce! Praha (: filozofická fakulta) 200x, 171 s. (publikace je v tisku a vyjde v únoru 2009)
 2. Petr Vavroušek, Ad perpetuam rei memoriam. Památce Lubora Matouše (1908-2008). Praha (: filozofická fakulta) 2008, 63 s.,
 3. Petr Vavroušek, Glosář praindoevropštiny. Praha (: filozofická fakulta) 2007, 186 s.
 4. Petr Vavroušek, O rekonstrukci praindoevropštiny. Praha (: filozofická fakulta) 2007, 63 s.
 5. Védské hymny. Z védského jazyka přeložil Oldřich Friš, Studii napsal Petr Vavroušek. Praha (: DharmaGaia) 2000, 203 s.
Vybrané studie a články
 1. Petr Vavroušek, Einige Bemerkungen zum Purūravas-Urvaśī Mythus. Archív orientální 42 (1974) s. 157-160.
 2. Petr Vavroušek, Zur Geschichte der Lösung des hethitischen Problems. Archív orientální 47 (1979) s. 67-77.
 3. Petr Vavroušek, Zum hethitischen etymologischen Glossar. Archív orientální 48 (1980) s. 357-360
 4. Petr Vavroušek, Letzte Beiträge zu heth. Halwentu(wa)-, E.hilammar und E.arkiu-. Archív orientální 52 (1984) s. 190-193
 5. Petr Vavroušek, Sanskrit und Sprachstatistik. In: Sanskrit and the World Culture. Proceedings of the IVth Conference of International Association of Sanskrit Studies. Ed. by W. Morgenroth. Berlin (: Akademie Verlag) 1985, s. 319-325.
 6. Petr Vavroušek, Zur quantitativen Analyse der Laute des Atharvaveda. Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 49 (1988) s. 165-172
 7. Petr Vavroušek, Zur Frage der relativen Frenquenz der Laute /l/ und /r/ im Rgveda. In: A Linguistic Happening in Memory of Ben Schwartz. Studies in Anatolian, Italic and other Indo-European Languages. Ed. by Yoël L. Arbeitman. Louvain-la-Neuve (: Peeters) 1988, s. 589-596
 8. Petr Vavroušek, Einige Bemerkungen zu den hethitischen Pronominal-adverbien. In: Šulmu. Papers on the Ancient Near East presented at International Conference of Socialist Countries. Ed. by Petr Vavroušek and Vladimír Souček. Praha (: Univerzita Karlova) 1988 [89] s. 337-348.
 9. Petr Vavroušek, Die Umschrift der hethitischen Texte im Computer. In: Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica 2 (1996) Praha (: enigma corporation) 1997, s. 175-186.
 10. Petr Vavroušek, Digitalisierung von Keilschrifttafeln. In: Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica 3 (1997). Praha (: enigma corporation) 1998, s. 136-145.
 11. Petr Vavroušek, Ugaritská lexikologie na rozcestí? In: Chatreššar 1997. Ročenka Ústavu starého Předního východu FF UK. Praha (: enigma corporation) 1997, s. 23-29.
 12. Petr Vavroušek, Digitalizace klínopisných tabulek. In: Chatreššar 1997. Ročenka Ústavu starého Předního východu FF UK. Praha (: enigma corporation) 1997, s. 39-46.
 13. Petr Vavroušek, Poznámky k Atharvavédu 3.23. In: Chatreššar 1998. Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy FF UK. Praha (: Filozofická fakulta) 1999, s. 37-53.
 14. Petr Vavroušek, Vojevůdci Dareia I. In: Chatreššar 1999-2000. Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy FF UK. Editor Petr Zemánek. Praha (: Filozofická fakulta) 2001, s. 31-46.
 15. Petr Vavroušek, Zaklínání AVŠ 4.4.1 a Eliadův "Mýtus věčného návratu". In: Chatreššar 1999-2000. Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy FF UK. Editor Petr Zemánek. Praha (: Filozofická fakulta) 2001, s. 47-58.
 16. Petr Vavroušek, Učení nejstaršího mazdaismu. In: Chatreššar 2001. Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy FF UK. Editor Petr Zemánek. Praha (: Filozofická fakulta) 2002, s. 49-86.
 17. Petr Vavroušek, Miscellanea etymologica. Na okraj nového etymologického slovníku. In: Chatreššar 2002-2003. Ročenka Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Editor Petr Zemánek, Praha (: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 2003 [vyšlo 2004] s. 115-127.
 18. Petr Vavroušek, Poznámky ke Kaušikasútře. In: Chatreššar 2002-2003. Ročenka Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Editor Petr Zemánek, Praha (: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 2003 [vyšlo 2004] s. 129-156.
 19. Petr Vavroušek, Indoevropská etymologie a česká slovní zásoba. In: Jazyky a jazykověda. Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. Vědečtí redaktoři PhDr. Renata Blatná, CSc. a doc. RNDR. Vladimír Petkevič, CSc. Praha (: Filozofická fakulta) 2004, s. 403-413.
Editor mezinárodních vědeckých sborníků
 1. Problemy języków Azji i Afriki. Materialy II Międzynarodowego Sympozijum. Redaktorzy naukowi Stanislav Pilaszewicz - Jerzy Tulisów. Komitet redakcyjny A. Czapkiewicz (PLR), J. Danecki (PLR), S. Kalużyński (PLR), M.J. Künstler (PLR), T. Lewicki (PLR), Nguyn Tai (Wietnam), W.M. Solncew (ZSSR), S. Pilaszewicz (PLR), W. Tyloch (PLR), P. Vavroušek (CSRS), H.P. Vietze (NRD). Warzsawa (: Państvo Wydavnictwo Naukove) 1987, 383 s.
 2. Šulmu. Papers on the Ancient Near East presented at International Conference of Socialist Countries. Ed. by Petr Vavroušek and Vladimír Souček. Praha (: Univerzita Karlova) 1988 [89], 391 s.
 3. Indo-Iranian and Indo-European Studies. Memorial Volume of Otakar Kíma. Edited by Petr Vavroušek. Praha (: enigma corporation) 1994, 264 s.
 4. Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Bd. 1 ( Hrsg. von Jost Gippert (Frankfurt n.M.) und Petr Vavroušek (Praha)
 5. Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Bd. 2 (1996). Hrsg. von Jost Gippert (Frankfurt n.M.) und Petr Vavroušek (Praha). Praha (: enigma corporation) 1997, iv, 182 s.
 6. Studia Iranica, Mesopotamica et Anatolica. Bd. 3 (1997). Hrsg. von Jost Gippert (Frankfurt n.M.) und Petr Vavroušek (Praha). Praha (: enigma corporation) 1998, iv, 182 s.
Ostatní publikace (výběr)
 1. Petr Vavroušek, Filozofie starověké a středověké Indie. In: Čechák Vladimír a kolektiv, Co víte o starověké a středověké filozofii. Praha (: Horizont) 1983, s. 23-46.
 2. Petr Vavroušek, Na okraj Puhvelovy srovnávací mytologie s. 331-346 a přeložil ukázky textů z chetitštiny (s.40), védského jazyka (s. 68-70; 73; 78; 82) a z avestského jazyka (s. 119; 121; 130-131). In: Puhvel Jaan, Srovnávací mythologie. Praha (: Lidové noviny) 1997, 395 s.
 3. Petr Vavroušek, Starý Írán [Kolektiv autorů], Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. Praha (: Vyšehrad) 1997, s. 151-157; 162-166; 176-177; 179.
 4. Petr Vavroušek, Sanskrtisté se sešli v Berlíně. Nový Orient 30 (1975) s. 191-192.
 5. Petr Vavroušek , Konference o výzkumu orientálních jazyků. Jazykovědné aktuality 15 (1978) s. 87-90.
 6. Petr Vavroušek, Chetito-luvijské jazyky a indoevropeistika. Nový Orient (1979/5) s. 150-157.
 7. Petr Vavroušek, Nový slovník sanskrtu z NDR. Jazykovědné aktuality 18 (1981), s. 151-153.
 8. Petr Vavroušek, recenze Mylius K., Wörterbuch Sanskrit-Deutsch. Leipzig 1980, Archív orientální 50 (1982) s. 357-358.
 9. Petr Vavroušek, K nové gramatice védského jazyka. Slovo a slovesnost 44 (1983) s. 326-329.
 10. Petr Vavroušek, Nápis a reliéf krále Dareia I. v Bísutúnu. Nový Orient 39 (1984), s. 47-50.
 11. Petr Vavroušek, Dvakrát z NDR o starověké Indii. Nový Orient 39 (1984) s. 223-224.
 12. Petr Vavroušek, Lexikální projekt třetího tisíciletí (An encyclopaedic dictionary of Sanskrit on historical principles). Slovo a slovesnost 48 (1987) s. 168-171.
 13. Petr Vavroušek , Indoevropština a Indoevropané. Listy filologické (1988/3)  s. 156-160.
 14. Petr Vavroušek – Jaroslav Oliverius, In memoriam Karel Petráček (1926-1987). Archív orientální 56 (1988) s. 159-171 a s. 257-266.
 15. Petr Vavroušek, Zikvaza dalugajaz *vittaza chuišvanza *chadduleššanza eš (Vladimíru Součkovi k šedesátinám). Nový Orient 43 (1988) s. 150-151.
 16. Petr Vavroušek – Milena Běličová, Pozůstalost českého íránisty Otakara Klímy. In: Chatreššar 1999-2000. Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy FF UK. Editor Petr Zemánek. Praha (: Filozofická fakulta) 2001, s. 81-96.
 17. Koduchov V.I., Obecná jazykověda. Z ruského originálu přeložili Helena Vokurková, Hana Hyvnarová a Petr Vavroušek. Praha (: Státní pedagogické nakladatelství) 1979, 160 s. [= Lingvistické čítanky. Obecná jazykověda sv. 1. Sestavil a komentář připravil Bohumil Palek]

Aktuality

There are no new announcements.